Carska bara će ponovo biti carska!

Spe­ci­jal­ni re­zer­vat pri­ro­de pr­ve ka­te­go­ri­je „Car­ska ba­ra”, do­bio je dru­ga­či­ji sta­tus, a on obe­ća­va i no­ve ve­tro­ve na pod­ruč­ju pod po­seb­nom za­šti­tom uz re­ku Be­gej u sred­njem Ba­na­tu. To se na­ro­či­to od­no­si na oču­va­nje bilj­nog i ži­vo­tinj­skog sve­ta, od­no­sno na sta­ni­šte pti­ca je­din­stve­no u Evro­pi. Car­ska ba­ra je sa­da po­ve­re­na zre­nja­nin­skoj usta­no­vi „Re­zer­va­ti pri­ro­de”.

– Bit­ka za ovo za­šti­će­no pod­ruč­je je tra­ja­la sko­ro 20 go­di­na, a za to vre­me je ono pro­pa­da­lo ili stag­ni­ra­lo. Ako uzme­mo u ob­zir či­nje­ni­cu da su ne­ki de­lo­vi zna­čaj­no de­va­sti­ra­ni, ba­re Ti­ga­nji­ce re­ci­mo vi­še ne­ma, da je Per­le­ska ba­ra na ne­kih 30 od­sto od ukup­ne po­vr­ši­ne, a da su i jed­na i dru­ga u pr­voj zo­ni za­šti­te, on­da to do­volj­no go­vo­ri o to­me ka­ko se upra­vlja­lo ovim pod­ruč­jem u pret­hod­nom pe­ri­o­du ‒ ka­že di­rek­tor „Re­zer­va­ta pri­ro­de” De­jan Jo­va­nov dok ob­ja­šnja­va pe­ri­od u ko­me su ne­ka­da po­pu­lar­nim iz­le­ti­štem, u tran­zi­ci­o­nom pe­ri­o­du, upra­vlja­li vla­sni­ci za­in­te­re­so­va­ni pre sve­ga za eks­plo­a­ta­ci­ju ri­be Ri­bar­skog ga­zdin­stva „Eč­ka”, ko­je je ras­po­la­ga­lo sa naj­ve­ćim rib­nja­kom u Evro­pi. Ga­zdin­stvu je go­di­na­ma pri­pa­da­la i Car­ska ba­ra. Sko­ro tri­de­set go­di­na tra­ja­lo je pro­pa­da­nje i rib­nja­ka i iz­le­ti­šta.

Ka­da je osno­va­na usta­no­va „Re­zer­va­ti pri­ro­de” go­vo­re­no je da se ta­da­šnje jav­no pred­u­ze­će osni­va zbog „zbri­nja­va­nja”Car­ske ba­re. Sti­ca­jem okol­no­sti pr­vo je do­bi­je­no upra­vlja­nje nad re­zer­va­tom „Ri­to­vi do­njeg Po­ti­sja”, za­tim je pri­do­dat Park pri­ro­de „Ru­san­da”, a na kra­ju i Car­ska ba­ra.

– To sve za­jed­no pre­la­zi 10.000 hek­ta­ra za­šti­će­nog pod­ruč­ja, što nas či­ni naj­ve­ćim lo­kal­nim upra­vlja­čem u Sr­bi­ji u ovom tre­nut­ku – ka­že di­rek­tor Jo­va­nov.

– Za re­vi­ta­li­za­ci­ju Car­ske ba­re neo­p­hod­ni su zna­ča­jan no­vac, trud i vre­me. Iz­mu­lja­va­nje Sta­rog Be­ge­ja je va­žan po­sao ko­ji tre­ba oba­vi­ti da bi sta­rom tra­som opet mo­gao da plo­vi brod sa tu­ri­sti­ma ko­ji u ži­va­ju u ret­kom ptič­jem sve­tu. To se ne­će ra­di­ti par­ci­jal­no već ce­lim to­kom. Uba­ci­va­nja rib­njač­ke vo­de u za­šti­će­no pod­ruč­je vi­še ne­će bi­ti pa se oče­ku­ju po­zi­tiv­ni efek­ti kroz ne­ko­li­ko go­di­na. Oni će se me­ri­ti pre sve­ga re­vi­ta­li­za­ci­jom ba­re Ti­ga­nji­ce, Car­ske i Per­le­ske ba­re, kao naj­va­žni­jih de­lo­va ovog pod­ruč­ja. Ču­var­ska slu­žba od­lič­no ra­di svoj po­sao ta­ko da je na te­re­nu već pri­me­će­na pro­me­na sta­nja na bo­lje, za ko­ju će ta­ko­đe bi­ti po­treb­no vre­me. Eko tu­ri­stič­ka po­nu­da će bi­ti po­dig­nu­ta na da­le­ko vi­ši ni­vo od do­sa­da­šnje. Pro­me­ne u vi­du plo­vid­be Sta­rim Be­ge­jom, no­vih tu­ri­stič­kih mo­bi­li­ja­ra, no­vog deč­jeg igra­li­šta, no­vih vi­di­ko­va­ca i osma­trač­ni­ca će bi­ti vi­dlji­ve već ove go­di­ne. Ure­đe­nje cen­tra za po­se­ti­o­ce je u to­ku, po­sta­vlja­nje no­ve sa­o­bra­ćaj­ne sig­na­li­za­ci­je ta­ko­đe. Na­ba­vlje­ne su pum­pe za bor­bu pro­tiv even­tu­al­nog po­ža­ra, ka­ko se ne bi po­na­vio po­žar iz 2018. go­di­ne – obra­zla­že Jo­va­nov i na­gla­ša­va da je obe­ća­na po­dr­ška iz nad­le­žnih mi­ni­star­sta­va u re­pu­blič­koj vla­di i po­kra­jin­skim se­kre­ta­ri­ja­ti­ma, a iz zre­nja­nin­ske grad­ske upra­ve već sti­žu sred­stva.

– Za­u­sta­vi­će­mo trend pro­pa­da­nja ovog za­šti­će­nog pod­ruč­ja i od nje­ga uči­ni­mo pra­vi bi­ser pri­ro­de, od­no­sno top 10 de­sti­na­ci­ju za od­mor i uži­va­nje u pri­ro­di, što je ova lo­ka­ci­ja bi­la pre mno­go go­di­na – is­ti­če pr­vi zre­nja­nin­ski eko­log.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *